«TROSSETRUA» – SIX-PACK Vol. 2 (2013)

For download:

    

Religion forurenser den klare tanke

Reformasjonen på 1500-tallet var positiv i den forstand at da fikk folk sjøl lese Bibelen på et språk de forsto. De lærte også at de kunne påkalle Gud uten prest – hvor som helst, på en vei eller i et verksted. Neste framskritt kom med spredningen av ideene fra Den franske revolusjon. Da ble det satt spørsmålstegn ved Guds eksistens og liv etter døden. Det ble isteden stilt krav om å få godene her og nå i dette liv. Dette la først grunnlag for fengselsreformen, de sinnssyke ble tatt ut og fikk asyler og behandling. Så vokste humanismen fram, så avholdsbevegelsen, den frilynte ungdomsbevegelsen, kvinnebevegelsen og ikke minst arbeiderbevegelsen. På 1900-tallet ble religionen mer og mer prega av gladkristendom, så av tomme ritualer uten tro – og så utmeldinger. Helvetestrua rakna og humanetikken fikk stor tilslutning. Da Arnulf Øverland holdt sitt foredrag ”Kristendommen – den tiende landeplage” i Oslo studentersamfunn 1933, ble blasfemiparagrafen tatt i bruk for første og eneste gang. Øverland ble frikjent, redda av regelen om ytringsfrihet, et stort nederlag for hans motstander biskop Halleby og mange kristne. En ny styrkeprøve sto i 1956 med rettsaken rundt romanen ”Den røde rubin”. I den saka la de kristne inn all sin kraft og vrede for å vinne. Men de tapte, og siden har den kristne moral og verdikodeks stadig tapt for liberale og ateistiske livssyn. Et nytt lite slag sto i 2007 da KRL-faget (Kristendom, religion og livssyn) måtte endre navn til RLE (religion, livssyn og etikk) etter å ha vært en runde innom Strasbourg. Denne utviklinga vil kanskje fortsette, kanskje ikke.

De tradisjonelle kristne vil aldri gi opp sitt irrasjonelle prosjekt og er stadig parate til å sette Gud over loven og livet etter døden foran livet her og nå. Men disse er så tukta i en hundreårig kamp med ateister at de ikke er å regne med før de får støtte fra nye grupper. Men det er nettopp det de nå får: Det er nå i ferd med å oppstå en allianse mellom muslimer og kristne under fanen ”Gøy med religion”. Selv om det er stor avstand mellom kristendommens snillisme og muslimers uforsonlige holdning til annerledes tenkende så finner de altså hverandre. Så har vi new age folket. Mange unge vil både ha et godt liv her og nå, pluss et godt liv etter døden. De er så glade i dogmet om gjenfødelsen at de setter buddhismen på hodet. Mens buddhistene ønsker å bryte karma – slippe å bli gjenfødt – så vil altså new agerne nettopp det. De står egentlig ganske langt fra kristendommen i sine ideer, men de regner seg som kristne og de krydrer gjerne på med middelalderfenomen som engler og kontakt med døde.

Samtidig er ateistene klare til å forsvare det verk som er oppbygd. De forkaster religion, teologi og gudstro fordi det kolliderer mot vitenskapelig holdning. Ateistene mener vitenskapen er bedre garanti for alvor og redelighet enn fantasifulle og tullete narrerier om frelse og straff , liv etter døden og mangt annet som ikke har noe som helst med virkeligheten å gjøre.

Det avgjørende vil bli hvordan arbeiderbevegelsen forholder seg. Den tradisjonelle holdningen der om at religion er en privatsak holder ikke lenger i dag, for i dag er religion blitt ideologi og politikk.

1. DOMMEDAG

Last ned tekst – Dommedag (pdf)

Les mer info om låta:
I urkristendommens tid trodde man at Dommedag var nært forestående, og da skulle alle romere og overklassejøder få sin straff. Men akk – Dommedag uteble, derfor la man vekt på andre sider ved Jesu forkynnelse. Isteden for Jesu andre komme så poengterte man heller hans første; det at han hadde overvunnet døden og sto som en seierherre, en man kunne dyrke.

Senere har det til stadighet vært sekter som har vendt tilbake til urkristendommens poengtering av tidens ende og dommens dag. Også Luther trodde at Dommedag var nært forestående: ”Jeg forestiller meg at englene allerede har fått rustningen på… De vil styrte tyrkerne og paven i helvetes avgrunn.” Velkjent er alle varslene som Jehovas vitner har kommet med de siste hundre år. Og i senere tiår har det vært helt groteske dommedagsstunt: I 1953 rulla politiet opp ei mormonsekt i Arizona leda av Rudolf og Warren Jeffs rett før de gjorde ende på seg selv. I 1978 tok sektlederen Jim Jones med seg 900 medlemmer i selvmord i ”Jonestown” Guyana. I 1993 mista 83 medlemmer av sekta til David Koresh ”Branch Davidians” livet i brann under politibeleiring. Predikanten Harold Camping overbeviste mang om at dommedag skulle komme 21. mai 2011. Da den dagen var passert flytta han datoen et halvt år fra til 21. oktober. Også den passerte uten at noe skjedde. Siste bom var 14. mai 2012, men han kommer sikkert igjen.

Mange tolket mayakalenderen dit het at verdens undergang skulle komme 21. desember 2012. Fordi kalenderen slutter da. Men det er flere ulike mayakalendere, det er en kultur som er tre tusen år gammel, og mayaetterkommere som historikeren Carlos Barrioa og seremonipresten Ajq´ij – sier at verden forvandles, menneskeheten vil fortsette, men på en annen og mer menneskelig måte, og det vil bli økt forståelse for kjærlighet, respekt, toleranse, deling og takknemlighet. Dristig påstand det også, men undergangen kom i hvert fall ikke.

Det er flere skremselsprofetier der ute: Planeten Nibiru er på kollisjonskurs med jorda og vil ødelegge alt. Men eksperter på astronomi, som direktøren for Carl Sagan-sentret, Davis Morrison tilbakeviser dette som ren vrøvl: ”En slik planet ville blitt observert allerede for 10 år siden. Nibiru finnes ikke – det er en stor bløff som presenteres på Internett av folk som vil tjene penger på folks redsel”.

Det er religion kontra kunnskap hele veien. Religiøse mennesker gir seg ikke uansett hva forskerne kommer opp med. De åpner seg ikke for eventualiteter eller usikkerhet, heller ikke for menneskehjernens grenser for erkjennelse. De har svar på alt. På toppen av det hele så skjender de et prinsipp som de selv holder høyt: De lyver.

Enda verre er det at dommedagstilhengerne holder opp et despotisk rettsprinsipp: De mener at Jesus på den ytterste dag skal være både anklager, dommer og bøddel.

2. JEG VIL BLI ZEN

Last ned tekst – Jeg vil bli zen (pdf)

Les mer info om låta:
Mange mener at synet ”Gud finnes ikke” er like mye fylt av tro som synet ”Gud finnes”. Men å likestille ateismen med religion bærer galt av sted av flere grunner:

1. Ateistene selv oppfatter seg som ikke-religiøse, i motsetning til kristne, muslimer, sikher, mormoner og buddhister.

2. Det er bred enighet blant religionsforskerne om hva religiøsitet er: Evnen til å skille mellom det som er hellig og det som ikke er hellig, for eksempel hellige handlinger, hellige steder, hellige personer, hellige dager osv. Ateistene mangler evnen til å gjøre dette skillet – eller de tar avstand fra et slikt skille.

3. Ateismen er ulik religionene på alle praktiske områder: Ikke noe presteskap, ingen seremonier, ingen hellige hus, ingen bud, ingen bønn, ingen endetidslære.

4. Det største skillet går på at ateistene fornekter at det finnes en forbindelse mellom det livet vi lever her og nå og en eventuell tilværelse etter døden.

5. Folk som konverterer til kristendom eller islam oppgir ofte at det er spørsmålet om en første årsak som vippa dem over. For eksempel årsaken til at verden ble til. Verden må ha blitt skapt av noen, derfor fins Gud. Ateistene spør: Hvem skapte Gud? Heller enn å lete etter svar i gamle skrifter må slike spørsmål legges til side, må man åpne sinnet og vente på større basiskunnskap før man påstår noe som helst om slike ting.

6. I alle kulturer går det et skille mellom tro og overtro. De kristne betrakter den gamle norrøne religionen som overtro, likeså tro på tusser og hulder og utenomjordiske romvesener. Kort sagt: Alle mennesker avskriver noen guder. Ateistene avskriver alle.

Vi har fått et delt samfunn: De som tror og de som ikke tror. En dialog mellom disse blir som regel absurd. Ingen vil gi etter uansett hvor lenge debatten foregår. Men det er likevel noen som prøver å forene disse to verdener; zenbuddhistene. Zen er ikke en religion, men en meditasjonsteknikk som går ut på å forstå selvet. Zen-lærer Hyon Gak Sunim som opprinnelig er fra USA, oppvokst i en katolsk familie og ordinert munk etter lange studier i Korea, sier følgende: ”Organisert religion mener å ha svaret, men vi har sett igjen og igjen at svaret som de gamle religionene gir oss i de forslitte bøkene ikke lenger tilfredsstiller oss. De gir oss ikke noen dypere innsikt i de eksistensielle spørsmål. Ingen bok kan gi svarene. En guru som meg kan heller ikke gi svarene. Ingen religion eller trosretning kan gi et fullstendig svar. Svaret kan bare bli funnet i hver og en av oss.”

3. MAROKKANSKE ELVIS

Last ned tekst – Marokkanske Elvis (pdf)

Les mer info om låta:
Ungdommer vil ha frihet og frigjøring fra foreldre og barndom. Dette er en naturlig og vanskelig prosess for alle ungdommer. Men det er spesielt vanskelig i muslimske land fordi der er det en hel rekke gledesdrepende forbud: Onani, alkohol, musikk, film, bursdagsfeiring, gambling og anal sex, for å nevne noe. Ungdommens opprør her blir som å trosse kristentrua på vestlandet for hundre år siden.

Muslimske ungdommer som vil eksperimentere med sin sexualitet vil fort oppdage at samfunnet rundt dem sier at homofili er tabu, offisielt ikke-eksisterende, eller så kvalifiserer det for dødsstraff.

Unge kvinner lærer fort at de regnes som mindre verdifulle enn menn, de skal adlyde mannen og de er nærmest å regne som hans eiendom, som slaver. I enkelt land er det slik at om en kvinne blir voldtatt kan det bli henne som får straff – straff for utroskap, gjerne steining. En mann kan ha 4 koner og jenter kan bli koner allerede 9 år gamle mener de mest ortodokse. Og skilsmisselovene sier at en kvinne bare kan gifte seg med en muslimsk mann, mens en muslimsk mann godt kan gifte seg med en ikke-muslimsk kvinne hvis hun er av skriftfolkene, altså jøde eller kristen.

Prinsippet om at enhver har frihet til å ha den religion man ønsker og frihet til å skifte religion, kolliderer med islams tradisjon med dødsstraff mot den som frafaller. Det er umulig for muslimske ungdommer å lete etter ei riktig tro blant flere, den ene rette er gitt for alltid.

Ikke bare friheten tynes, det gjør også likheten i og med at islamske land regner ikke-muslimer som mindreverdige. De må betale høyere skatt, de kan ikke ha offentlig verv, de har begrensa rett på eiendom, de kan ikke vitne i retten. Med andre ord så er det vanskelig for muslimer å være globalt moderne og behandle alle likt.

På tross av dette er det mange ungdommer i muslimske land som våger å protestere, særlig mot tvangsgifte, mangel på likhet og mangel på arbeid. Den arabiske våren forteller at det er mange oppvakte ungdommer som kjenner til både muslimsk kultur og den vestlige. De ser at vestlig kultur også har skyggesider som kjøpepress, sexpress, forurensing, fremmedgjøring, ensomhet og karrierejag. Men de skjønner at islam innskrenker individets frihet på en mye mer ugrei måte. De har altså en hel hurv med hinder å gå løs på – og de gjør det.

4. MAJAKOVA KAHN

Last ned tekst – Majakova Kahn (pdf)

Les mer info om låta:
På Youtube ligger det en video laga i USA om den demografiske katastrofen i Europa.

Den konkluderer med at folketallet i Europa, særlig i sør og øst snart vil halveres på grunn av lave fødselsrater. Nå har BBC gått ut med en motvideo for å avlive påstandene. Her er en oversikt over ratene i de to videoene, kontrollmålt opp mot en svensk forskers tall i 2007 og SSB sine tall i dag.

USAvideo BBC Svensk forsker SSB
Frankrike 1,8 1,8 1,9 1,8
Storbritannia 1,6 1,9 1,8 1,7
Tyskland 1,3 1,3 1,3 1,3
Italia 1,1 1,4 1,3 1,2
Spania 1,1 1,4 1,3 1,2

BBC klarer ikke å tilbakevise skremselsvideoen og hovedkonklusjonen står fast: Europas samlede fødselsrate på 1,4 ligger under den kritiske grensa for befolkningsutvikling. Der ligger Tyskland, Italia og Spania. Pluss Polen, Ukraina og Russland. Over grensa ligger Frankrike og Storbritannia.  Mindre stater i Europa ligger delvis over (Norden, Irland, Portugal) og delvis under (Baltikum, Tsjekkia, Slovakia).

Politikerne ser på disse tallene med skrekk av mange grunner og derfor vil de at innvandring skal kompensere. Land som kan forsyne Europa med svære ungdomsgrupper som ønsker arbeid og gode levekår er Tyrkia, Marokko, Algerie, Egypt, Pakistan, Somalia, Irak og Iran. Alle disse landene er muslimske. (Arbeidsinnvandring fra Øst-Europa vil bare forsterke de demografiske problemene som er der fra før.)

Å veie opp manglende fødsler med innvandring er et eksperiment som ingen aner konsekvensene av. Men det driter politikerne i – også i Norge. I følge Statistisk sentralbyrå vil Norges befolkning øke med en million fram til 2028, kanskje allerede innen 2023. Med en fødselsrate på under 2.0 så er innvandring den eneste måten å få til det på.

Jovisst fins det fordeler med innvandring – på kort sikt: Økt verdiskaping, økt skatteinngang, flere tospråklige og mer mangfoldig kultur. Men de langsiktige negative sidene er verre: Økte boligpriser, mer trafikkork, lengre helsekøer, overfylte skoleklasser, sosial dumping, økt trygdesvindel, økt smugling, mer overtru, og ei lang liste av kulturkrasj mellom tradisjonell norsk kultur og den som innvandrerne har med seg. Men på grunn av utstrakt segregering vil mange – både innvandrere og norske – oppleve dette kulturkrasjet først når de kommer på aldershjemmet.

5. HARALD KONGEN

Last ned tekst – Harald Kongen (pdf)

Les mer info om låta:
”Kongens person er hellig” står det i grunnlovens paragraf 5. Dette er problematisk av flere grunner:

1) Menneskerettighetene åpner med å si at alle mennesker er likeverdige. Derfor er det både uhørt, umoderne og udemokratisk at ett levende menneske løftes høyt over alle andre og opererer med spesiell makt fra Gud.

2) Det er helt utradisjonelt i denne verden at et parlament eller grunnlovsforsamling bestemmer at et menneske er hellig. Sånt avgjøres av paven.

3) Ingen mann eller kvinne kan bli kåra som hellig mens de er i live – prosessen kan ikke starte før personen har vært død i 5 år. Det er et komplisert løp med mange forstadier: Tjener, Ærverdig og Salig. Først etter lang tid og nøye vurdering kan personen bli hellig.

4) Det er en selvmotsigelse mellom hellig konge og den evangelisk-lutherske lære. Luther gikk til frontalangrep på avlat, simoni og hellige mennesker og avskaffa alt dette. Helgendager og helgendyrkelse skiller katolisismen klart fra protestantismen.

5)Å ha et hellig statsoverhode i Norge er absurd fordi Norge er en konfesjonsfri, sekulær stat. Alle statsetater i Norge er gudløse. Gud er fraværende i tollvesenet, politiet, skatteetaten, fagutdanninga, jordbruksoppgjøret – ja til og med værmeldinga er gudløs.

6. FORELDRAN TE JESUS

Last ned tekst – Foreldran te Jesus (pdf)

Les mer info om låta:
Vi vet svært lite om barndommen til Jesus. Eneste melding er historia om disputten med prestene i templet som 12-åring, men det er ulike oppfatninger om historisk troverdighet her.

Når det gjelder fødselslegenden er enda verre. Moderne teologer er enige i at dette er en vakker fortelling – men at det historiske er tvilsomt. Hvorfor skulle Josef og Maria dra til Bethlehem for å bli registrert i manntallet når de levde i Nazareth? Og hvordan kunne han være født mens Herodes var konge (37 – 4 f. Kr og Quirinius var landshøvding i Syria (år 6 – 12 e.Kr.)? Manntallet som nevnes foregikk trolig i år 4 e.Kr, mens stjernekonstellasjonen skjedde i år 7 f.Kr. Juleevangeliet er fullt av feil og omtrentligheter. Rett og slett oppdikta.

Det er mange ulike fortellinger om Jesu død: Muslimene mener at det var en annen enn Jesus som ble korsfesta – det skal ha skjedd en forveksling. Det kan ha vært Judas som ble tatt isteden. Dette forklarer hvorfor Jesus ble observert like etter sin død. Han hadde ikke dødd i det hele tatt. Michael Baigent påstår i boka Jesusdokumentene at Jesus overlevde torturen og korsfestelsen og ble ført til ei privat grav og redda av venner. Den offisielle versjonen til urkristendommens lærde derimot mente at Jesus døde på korset, ble gravlagt på vanlig måte – så våkna han til live igjen og ble senere tatt opp til himmelen og opphøyd til guddom. Det var dette som var så tiltrekkende for slaver, kvinner og fattigfolk på den tida: Et menneske som ble guddom. På kirkemøtet i Nicea i 325 ble det med knapt flertall vedtatt av Jesus var gud fra først av og som så ikledde seg menneskelig ham. Han døde, sto opp og dro tilbake til sin guddommelige opprinnelse. Hvilken av disse historiene som er korrekt og hvilke som er vrangforestillinger er ikke godt å si.

At Maria var Jesu mor er det ingen som bestrider. Men farskapet er det stor uenighet om. Urkristendommens ledere, muslimene og arianerne (som tapte avstemminga i Nicea) mener det er Josef. Katolikkene og de fleste protestantiske retninger mener det er Gud – representert ved engelen Gabriel – og jomfrufødsel. Men uansett så var det Josef og Maria som oppdro gutten.

Erik Fromm har skrevet ei bok om den historiske Jesus: ”Kristus – fra opprører til undertrykker”. Anbefales.

Denne artikkelen ble publisert i kategorien Musikk.

Det er stengt for kommentarer.